Download algemene voorwaarden

MILESERVICES BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61266272.

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Leverancier: Mileservices BV;

1.2 Klant: Consument of iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor bedrijfs- of beroepsactiviteiten, met wie Mileservices onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mileservices BV en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.5 Producten: Apparatuur, Software en Supplies tezamen;

1.6 Apparatuur: de door of namens Mileservices BV op haar website aangeboden apparatuur en randapparatuur, zoals ondermeer computers, printers, scanners, beeldschermen, display’s en overige geleverde artikelen en documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;

1.7 Software: de door of namens Mileservices BV op haar website aangeboden en ter beschikking gestelde software en Documentatie voor gebruik door Klant zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst.

1.8 Supplies: de door of namens Mileservices op haar website aangeboden en te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software;

1.9 Documentatie: de door of namens Mileservices BV ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Apparatuur en/of Software voor gebruik door Klant;

1.10 Dienstverlening: de door of namens Mileservices BV al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in (een bijlage bij) een Overeenkomst;

1.11 Order: iedere opdracht van Klant aan Mileservices BV.

1.12 Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Mileservices BV aan Klant, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, haar website, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, faxen en brieven.

1.13 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden tevens langs elektronische weg verstaan.


2 Toepasselijkheid
2.1 Wanneer men de via de site van Mileservices BV producten bestelt of koopt of de daarop geboden informatie gebruikt verklaart Klant zich accoord met deze Voorwaarden.

2.2 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Mileservices BV en Klant.

2.3 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Mileservices BV niet optreedt in haar hoedanigheid van licentiegever of verkoper.

2.4 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door Mileservices BV  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door Mileservices BV zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Mileservices BV te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de Klant, geven deze laatste nimmer het richt zich daar later op te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststond, voor zich op te eisen.

2.6 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.


4 Wijzigingen en Aanvullingen
4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Mileservices zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

5 Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
5.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Mileservices BV niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

5.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover Mileservices BV een Order door middel van een e-mail, fax of anderszins schriftelijk bevestigd of door Mileservices BV uitvoering aan een Order wordt gegeven.

5.3 Alle gegevens omtrent technische specificaties, kleuren en kleurstellingen, toepassingen, prijzen, levertijden en andere informatie, opgenomen in webpagina’s, e-mails, verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door Mileservices BV verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Mileservices BV. Mileservices BV kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding
5.4 Mileservices BV behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


6 Prijzen
6.1 Alle prijzen vermeldt in Berichten, zoals haar website, catalogi, prijslijsten en/of offertes van Mileservices BV zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant de kosten van verpakking, verzending en van behandeling, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige (wettelijke) heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Producten en het vervoer daarvan.

6.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Mileservices BV geldende omstandigheden, zoals onder meer lonen, belastingen, valutakoersen, vrachttarieven, dealerprijzen, rechten, lasten etc. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, al dan niet voorzien, heeft Mileservices het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen. Een prijsverhoging van minder dan 10% geeft de Klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na het sluiten van de Overeenkomst door Mileservices worden gecorrigeerd.

7 Betaling
7.1 Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen vooraf betalen door storting op een door Mileservices aangewezen bank- of girorekening òf onder rembours bij aflevering (max € 450, alleen in Nederland).

7.2 Electronische betalingen zullen door Klant worden verricht middels een door Mileservices aan te duiden bankinstelling of intermediair.

7.3 Alle door Mileservices in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening. Klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Mileservices op te schorten.

7.4 Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Mileservices op Klant onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Klant is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.

7.6 Indien Klant jegens Mileservices in verzuim is, is hij verplicht Mileservices de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.7 Indien Mileservices , nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 7.4, 7.5 en 7.6.


8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle Producten blijven eigendom van Mileservices, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Klant krachtens enige Overeenkomst aan Mileservices verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Klant zal zorgen als een goed huisvader voor de geleverde zaken, zolang daar geen volledige betaling van heeft plaatsgevonden. Klant is tevens verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Mileservices berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. Voorts is de Klant gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen welke vorm van schade dan ook en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Mileservices.
Rechten worden aan Klant steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Klant overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8.2 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Mileservices eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de Klant zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3 Indien en zolang Mileservices eigenaar van de Producten is, zal Klant Mileservices onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant Mileservices op Mileservices's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

8.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Mileservices. Klant staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.


9 Afleveringstermijnen
9.1 Een door Mileservices opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Mileservices geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Mileservices, op de door die toeleveranciers aan Mileservices verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door Mileservices zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2 Indien Mileservices voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Mileservices.

9.3 Indien overschrijding van enige afleveringstermijn dreigt, zullen Mileservices en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding terzake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.

9.4 Mileservices heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

9.5 Overschrijding van de door Mileservices opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.


10 Aflevering en Risico
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke bepaald door Mileservices. Voor het risico heeft Mileservices een transportverzekering afgesloten met een maximale dekking van EUR 550.00 per pakket.

10.2 De door Mileservices te leveren producten gelden als geleverd indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn aangeboden. Vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd draagt Klant het risico voor de Producten.

10.3 Het aannemen van de Producten van de vervoerder door de klant, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat en de zending compleet was.

10.4 Klant is verplicht aan Mileservices alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de Producten vereist is/zijn

10.5 Klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Mileservices zal Klant hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

10.6 Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Mileservices is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

11 Reclames
11.1 Eventuele klachten omtrent een door de Mileservices geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Mileservices schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

11.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Mileservices geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Klant. Reclames geven aan de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

11.3 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de Klant door Mileservices wordt gehonoreerd, zal de Mileservices tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de Klant daarnaast van Mileservices enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens Mileservices op te schorten.

12 Retourgarantie
12.1 Mileservices aanvaardt teruggezonden Producten slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan en onder de door Mileservices te bepalen voorwaarden. Voor elke retourzending ontvangt de Klant in het Bericht een RMA-nummer. Mileservices behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen te weigeren

12.2 Nadrukkelijk uitgesloten van deze retourgarantie zijn Software, Supplies alsmede Producten die als kenmerk “beperkte voorraad”, “speciale bestelling” of “maatproductie” hebben. Verder geldt de retourgarantie voor maximaal een exemplaar van een Product.

12.3 Mileservices zal alsdan aan Klant de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
- Mileservices accepteert alleen retour-producten die als zodanig aangemeld zijn binnen 5 werkdagen na aflevering en als zij daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en u daarbij een RMA ontvangen heeft;
- de te retourneren Producten aan het door Mileservices op te geven adres, binnen 5 werkdagen na toekenning, worden afgeleverd met duidelijk vermelding van het RMA-nummer;
- de Producten dienen compleet te zijn, in ongeopende, ongebruikte en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband of stickers en zonder geschreven tekst op de verpakking;
- op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden en ongebruikte staat te zijn;
- alle meegezonden en bijgeleverde artikelen bij het Product zoals Documentatie, garantiebewijzen, componenten, software en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
- per Product geldt een retourvergoeding van 25% met een minimum van € 20 (ter dekking van de administratie kosten), dit geldt ook voor annuleringen;
- bij Producten waarvan de verpakking geopend geweest is zal per Product een extra controlevergoeding van 20% van de factuurprijs met een maximum van € 100,- en een minimum van € 25 gehanteerd worden;
- eventueel ontbrekende artikelen van een Product zullen doorbelast worden met een minimum van € 20;
- de retourzending moet uiterlijk op de 10e werkdag na ontvangst van het geleverde door Klant weer in het bezit van Mileservices zijn;
- de kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor Klant;
- buiten deze kosten zullen ook eventuele restocking kosten van de leverancier (kunnen variëren van 10-20%) van Mileservices zullen doorbelast worden;
- alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd respectievelijk uitgewist te zijn;
- deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als een terugkoop regeling.
.

13 Garanties
13.1 Mileservices garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende
een periode van 3 maanden van occasion produkten na levering. Voor nieuwe produkten geldt 1 jaar.

De garantie geldt niet voor : Produkten waarbij dit expliciet is aangegeven.

13.2 Onverminderd het voorstaande kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien:
- de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Mileservices zijn verricht;
- de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
- de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
- de Klant de zaken heeft verwaarloosd;
- de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar algemene opvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen;
-de Klant geen garantiebewijs of geen (kopie van een) factuur van de aankoop van het Product kan overleggen.

13.3 Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

13.4 De kosten van frankering en het risico van de zending zijn voor Klant;

13.5 Mileservices behoudt zich het recht voor om producten welke als defect teruggestuurd zijn te testen en aan de Klant op zijn kosten retour te zenden indien deze niet defect blijken te zijn.

14 Overmacht
14.1 Indien Mileservices door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2 Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Mileservices als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

14.3 Voorbeelden van overmacht zijn: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in haar bedrijf als bij derden, van wie Mileservices benodigde zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, en voorts door alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de Klant van Mileservices niet meer kan worden verlangd.

14.4 Mileservices zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

15 Aansprakelijkheid en Vrijwaring
15.1 Mileservices is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties terzake.

15.2 Mileservices is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Klant of een derde terzake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

15.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1. en 15.2., is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mileservices te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Mileservices aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
Indien en voorzover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Mileservices in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Mileservices in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

15.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Mileservices, zal Klant Mileservices vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Mileservices alle schade vergoeden die Mileservices lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


16 Intellectuele Eigendomsrechten
16.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Mileservices aan Klant worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Mileservices of diens toeleveranciers, en Klant verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een en ander tenzij in een door Mileservices en Klant ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.2 Klant is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in artikel 14.1 vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Mileservices bevatten en Klant verbindt zich deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

16.3 Het is Klant niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk- en herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

16.4 Het is Mileservices toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.

16.5 Mileservices verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden terzake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Mileservices zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, door wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

16.6 Klant zal Mileservices onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Mileservices bevoegd daartegen - mede namens Klant - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Klant zal zich van zulke maatregelen onthouden, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Klant Mileservices zijn medewerking verlenen.


17 Software van een toeleverancier van Mileservices
17.1 Indien een toeleverancier van Mileservices het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een toeleverancier van Mileservices, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Mileservices zal Klant op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.


18 Verplichtingen van Klant
18.1 Klant zal aan Mileservices alle voor de uitvoering van Mileservices's werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

18.2 Klant zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Mileservices te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

18.3 Indien is overeengekomen dat Klant hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldaan aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

18.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mileservices staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Mileservices het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Mileservices in rekening te brengen.


19 Verzuim/ontbinding
19.1 Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Mileservices gerechtigd:
- de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

19.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Mileservices Klant binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Mileservices gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld.

19.3 Het bepaalde in de artikelen 19.1 en 19.2 doet niets af aan de overige rechten van Mileservices op grond van de wet en de Overeenkomst.

19.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 19.1 of (II) 19.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Mileservices op Klant uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Mileservices op Klant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Mileservices gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Mileservices en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Mileservices in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten voor de terughaling zijn voor de Klant.

19.5 In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden, blijven de bepalingen betreffende ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.


20 Overdracht van rechten en verplichtingen
20.1 Het is Mileservices toegestaan de in enige Overeenkomst met Klant omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Mileservices worden overgedragen zal Mileservices Klant voorzover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Mileservices is in dat geval niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.

20.2 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mileservices.


21 Toevoeging Voorwaarden Electronic Commerce Mileservices
21.1 Aan deze Voorwaarden zijn de Voorwaarden Electronic Commerce Mileservices toegevoegd en onlosmakelijk met deze Voorwaarden verbonden.
Ga naar begin.

22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
22.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

22.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden of deze Overeenkomst zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


23 Slotbepaling
23.1 In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Mileservices .

 

Toevoeging Voorwaarden Electronic Commerce Mileservices:


Electronic Commerce Overeenkomst


1. Door het plaatsen van aankooporders middels gebruik van deze website en de e-commerce aanbiedingen van Mileservices.(het “Programma”), aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde Voorwaarden Electronic Commerce (“Voorwaarden”) en de Algemene Voorwaarden Mileservices na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft Mileservices de Klant het recht om elektronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van Mileservices te raadplegen en om aankooporders elektronisch te doen.


2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).


3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant verwittigt Mileservices onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.


4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.


5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat Mileservices het recht heeft om geheel te kunnen vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.


6. De Klant erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekend aankooporder.


7. De Klant erkent dat Mileservices niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar Mileservices door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoudt Mileservices het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.


8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan Mileservices. Mileservices stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.


9. Mileservices mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan Mileservices wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.


10. Mileservices en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. Mileservices heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.


11. Mileservices behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.


12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de Mileservices factuur de enige documentatie kan zijn die door Mileservices BV wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van Mileservices producten en diensten besteld via het Programma.


13. De Algemene Voorwaarden Mileservices zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval Mileservices en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van Mileservices producten die verkocht worden; in dat geval zullen de Algemene Voorwaarden Mileservices de aankoop en licentie van Mileservices producten beheersen, die via het Programma besteld zijn.


14. De partijen gaan ermee akkoord dat Mileservices. niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als Mileservices. op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.


15. De Klant erkent de geldigheid van alle orders ingevoerd via het Programma.


16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.


17. Op alle overeenkomsten en orders van BV pointofsale,nl is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is Rechtbank Roermond.


18. Deze Voorwaarden vormen een onlosmakelijk deel van de Algemene Voorwaarden Mileservices.